Obchodní podmínky prodeje zájezdů:

Bonus Travel s.r.o.
cestovní agentura
V Korytech 2894/6
106 00 Praha 10

IČO: 289 27 028
DIČ: CZ 289 27 028

 1. Úvod

  Cestovní agentura Bonus Travel s.r.o., (dále jen CA) je autorizovaným prodejcem zájezdů renomovaných cestovních kanceláří (dále jen CK), se kterými má uzavřenou řádnou smlouvu o zprostředkování prodeje zájezdů. Všechny CK informovaly CA, že jsou řádně pojištěny proti úpadku CK. Zájezdy si u nás zákazník objednává za stejnou cenu a podmínek jako u pořádající cestovní kanceláře.

 2. Objednávka

  Každý návštěvník serveru může odeslat libovolné množství NEZÁVAZNÝCH objednávek. CA nemá v momentě objednávání zájezdu zákazníkem informace o tom, zda je daný zájezd volný, či nikoli. CA si vyhrazuje právo po odeslání objednávky na opravu případných nepřesností, které mohou vzniknout při ručním přepisu zájezdu do databáze serveru. CA si vyhrazuje právo odmítnout objednávky, které jsou rozporuplné, případně neúplné nebo neobsahují správné telefonní číslo nebo ty, kde zákazník uvede telefonický kontakt pouze na pevnou domácí linku a není jej tak zpravidla možné v otevírací době cestovní agentury Bonus Travel s.r.o. na uvedeném telefonním čísle zastihnout, i bez odpovědi zákazníkovi.

  Upozorňujeme, že u nabídek Last minute nemusí být uvedeny kompletní informace, ty Vám upřesní náš pracovník. Cena "Dítě" je platná pro dítě na 1. přistýlce v doprovodu dvou osob. Tato nabídka je omezena věkem dítěte dle pokynů CK.

  Po přijetí NEZÁVAZNÉ objednávky provede CA rezervaci zájezdu. To je možné v průběhu provozní doby pořadatele zájezdu (CK). Některé CK nemají o víkendech otevřeno, tedy objednávka bude vyřízena nejbližší pracovní den.

  V případě, že to není možné, CA neprodleně kontaktuje zákazníka a dohodne další postup.

  Při úspěšné rezervaci je zákazníkovi dle předchozí dohody zaslána cestovní smlouva s potřebnými pokyny na úhradu zájezdu buď faxem, emailem, nebo poštou, a to podle možností zákazníka a časového prostoru určeného pro realizaci smlouvy. CA informuje zákazníka, do jaké doby je třeba (v případě jeho zájmu) zaslat podepsanou smlouvu zpět do CA. Stornopodmínky - viz bod VI. Termíny pro platbu zálohy nebo doplatku jsou pro zákazníka závazné a CA není odpovědna za následky zpožděné platby (ze strany CK může dojít ke stornu rezervace nebo zájezdu). Cestovní smlouva se stává závaznou v okamžiku zaplacení zálohy.

 3. Platba

  Za běžné zájezdy objednávané více než jeden kalendářní měsíc před uskutečněním zájezdu zaplatí zákazník zpravidla 50 procent z jeho plné ceny, následně pak jeden kalendářní měsíc před jeho uskutečněním doplatí zbylou částku do plné ceny zájezdu.

  Zájezdy typu "last moment" a zájezdy objednávané méně než jeden kalendářní měsíc před uskutečněním zájezdu hradí zákazník jednorázově v plné výši uvedené ceny na účet CA, případně po dohodě přímo na účet dané CK v pobočce příslušné banky nebo bankovním převodem.

  Zákazník bere na vědomí, že při zakoupení zájezdu může ve výjimečných případech nastat situace, že cestovní kancelář pořádající příslušný zájezd rezervaci nepotvrdí. V takovém případě cestovní smlouva nenabyla účinnosti a klient má nárok na bezodkladné vrácení všech již uhrazených plateb. Nemá však nárok na náhradu škody.

  Letecké společnosti si vzhledem k soustavnému zvyšování ceny leteckého benzinu na světových trzích vyhrazují právo na změnu výše palivového příplatku. Některé CK hradí tato navýšení ze svých prostředků, jiné vyžadují od klientů doplatit cenový rozdíl dodatečně před odletem. Podmínky stanovené cestovními kancelářemi je Bonus Travel povinný akceptovat. Objednávka se stává závaznou v okamžiku zaplacení zálohy.

  Cestovní agentura Bonus Travel s.r.o. nevystavuje zákazníkovi žádné doklady o zaplacení v případě, že zákazník hradí zájezd složením peněz v pobočce banky nebo na poště. K tomuto účelu tak zákazníkovi slouží doklad vydaný bankou, případně poštou.

  Poplatky spojené s objednáním zájezdu na území ČR: poplatek za platbu zálohy nebo doplatku od zákazníka na účet cestovní agentury Bonus Travel s.r.o. hradí zákazník. Poplatky za platbu zálohy nebo doplatku z účtu cestovní agentury Bonus Travel s.r.o. na účet cestovní kanceláře hradí cestovní agentura Bonus Travel s.r.o. Poplatky za případné doplatky nese ta strana, která vznik doplatku zapříčinila. Poplatky za vrácení přeplatku zákazníkovi nese cestovní agentura Bonus Travel s.r.o. bez ohledu na příčinu.

  Vzhledem k objemu ručně zadávaných dat cestovní agentura Bonus Travel s.r.o. nezaručuje stoprocentní správnost a přesnost všech vystavených informací na webových stránkách. Pro zákazníka jsou závazné informace, které obdrží na cestovní smlouvě, a cestovní pokyny zaslané cestovní kanceláří.

  Společnost Bonus Travel u všech ubytovacích kapacit uvádí takovou kategorizaci (tj. počet hvězdiček), jakou používá cestovní kancelář, která daný zájezd pořádá. Vzhledem k tomu, že oficiální kategorie apartmánů a hotelů se mohou v jednotlivých zemích výrazně lišit, vyjadřuje ohodnocení mínění cestovní kanceláře o kvalitě služeb. Toto ohodnocení tedy vyjadřuje subjektivní názor pořadatele zájezdu na kvalitu ubytování tak, jak se jeví z hlediska požadavků středoevropského cestovatele. Tato stupnice nemá žádnou souvislost s mezinárodním označením hotelů hvězdičkami či apartmánů symbolem klíčů.

  * velmi jednoduché ubytování s minimálním komfortem a jednoduchým rozsahem stravování, je-li v ceně
  ** jednoduché ubytování určené pro méně náročné turisty s jednoduchým rozsahem stravování, je-li v ceně
  *** běžný turistický standard ubytovacích kapacit
  **** velmi kvalitní ubytování, vyšší standard služeb
  ***** luxusní ubytování pro nejnáročnější

 4. Cestovní doklady

  Každý cestující je povinen mít s sebou do zahraničí platný cestovní pas, případně OP pro cesty po Shengenském prostoru. Občané ostatních států jsou povinni ověřit si důležité informace související se vstupem do vybrané destinace, případně států, které při pozemní dopravě do vybrané destinace projíždí. Vízové formality si musí zajistit sami ještě před vycestováním. Za ne/udělení víza cestujícím nenese Bonus Travel či pořadatel zájezdu žádnou odpovědnost. Pro různé destinace je stanovena odlišná minimální platnost cestovního pasu po návratu z destinace. U většiny destinací se jedná o minimální platnost 6 měsíců. Bližší informace najdete na stránkách Ministerstva zahraničních věcí České republiky (www.mzv.cz). Tamtéž jsou cestující povinni si před objednáním zájezdu zkontrolovat vízové, bezpečnostní a další podmínky pro vstup do země, včetně aktuální situace v destinaci.

  Potřebné doklady - vouchery, letenky apod. obdrží zákazník od CA nebo příslušné CK. Pokyny k odletu jsou doručeny cca týden před odjezdem a např. letenky mohou být předány až přímo na letišti. Pokud klient tyto doklady neobdrží 7 dní před zájezdem, je povinen o této skutečnosti informovat cestovní agenturu Bonus Travel s.r.o.

 5. Zájezdy na vyžádání

  U některých zájezdů je nutné vyžádat zájezd nejdříve u tamního partnera CK (hotel v zahraničí apod.). V takovém případě je CA oprávněna požadovat dle podmínek dané CK zálohu až 100 % ještě před rezervací zájezdu, která při úspěšné rezervaci je ihned závaznou a vztahují se na ní ihned storno podmínky dané CK. V případě neúspěšné rezervace se vždy vrací záloha v plné výši, pokud si zákazník nevybere jiný zájezd.

 6. Storno podmínky

  Zákazník je oprávněn stornovat objednaný zájezd následovně:

  • Až do okamžiku složení zálohy nebo podpisu smlouvy bez storno poplatků.
  • Po uzavření cestovní smlouvy a úhradě zálohy či celé částky se na stornování zájezdu vztahují stornovací podmínky dané cestovní kanceláře. Odstoupení od cestovní smlouvy (storno) musí být výhradně písemnou formou s podpisem objednavatele zasláno na e-mailovou adresu či faxové číslo prodejce a zároveň pořadatele zájezdu (CK). Kontakty jsou uvedeny v cestovní smlouvě.
  • Při obdobném a opakovaném chování si cestovní agentura Bonus Travel s.r.o. vyhrazuje právo zákazníka odmítnout.
 7. Reklamace

  Reklamaci k zájezdu musí objednavatel zaslat písemně, popřípadě navíc ještě připojit reklamační protokol z místa pobytu, nejlépe potvrzený delegátem CK, fotografie atd. Vše je nutno zaslat na e-mail info@bonustravel.cz nebo doporučeně na adresu sídla společnosti Bonus Travel s.r.o., V Korytech 2894/6 Praha 10, 106 00. Bonus Travel s.r.o. je cestovní agenturou, tudíž dle zákona nezodpovídá za cestovní kanceláří poskytnuté služby a také nevyřizuje jejich jménem reklamace. Po obdržení je reklamace zaslána pořadateli zájezdu, který je povinen se k ní vyjádřit do zákonem stanovené lhůty.

  Reklamační řád

  Společnost Bonus Travel s.r.o. (dále jen jako "CA Bonus Travel s.r.o.") jakožto autorizovaný prodejce zájezdů řady renomovaným cestovních kanceláří vydává tímtoreklamační řád pro uplatňování práv zákazníků z odpovědnosti za vady služeb cestovního ruchu (reklamace):

  Článek 1 - odpovědnost CK

  Za porušení závazků vyplývajících z cestovní smlouvy odpovídá cestovní kancelář, se kterou má zákazník uzavřenou cestovní smlouvu. Cestovní kancelář odpovídá bez ohledu na to, zda závazky měly být splněny cestovní kanceláří nebo jinými dodavateli služeb cestovního ruchu poskytovaných v rámci zájezdu.

  Cestovní kancelář nenese žádnou odpovědnost a neručí za úroveň, cenu, případně vzniklou škodu u služeb a akcí nesjednaných v cestovní smlouvě, pořádaných jinými subjekty, které si zákazník objedná na místě u delegáta, hotelu či jiné organizace. Za předmět reklamace nemůže být považován výlet zdarma či dárek zdarma.

  Článek 2 - právní úprava

  Odpovědnost cestovní kanceláře se řídí ustanoveními cestovní smlouvy, občanským zákoníkem č. 40/1964 Sb., zák. č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu, a zákonem o ochraně spotřebitele č. 634/1992 Sb.

  Článek 3 - lhůta pro podání reklamace

  Reklamaci je třeba uplatnit u pořádající cestovní kanceláře bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 měsíců od skončení zájezdu nebo v případě, že se zájezd neuskutečnil, ode dne, kdy měl být zájezd ukončen podle cestovní smlouvy, jinak právo zaniká.

  Tato lhůta je zachována také tehdy, pokud zákazník učiní reklamaci u CA Bonus Travel s.r.o.

  CA Bonus Travel s.r.o. po obdržení reklamace tuto nejpozději do 3 dnů ode dne jejího přijetí odešle či předá do pořádající cestovní kanceláře k vyřízení.

  O způsobu vyřízení reklamace bude zákazník vyrozuměn ze strany pořádající cestovní kanceláře v souladu s jejich reklamačním řádem.

  Článek 4 - způsoby reklamace

  Zákazník je povinen uplatnit reklamaci včas bez zbytečného odkladu tak, aby mohla být sjednána náprava, pokud možno na místě samém. Uplatnění reklamace na místě samém umožní odstranění vady okamžitě, zatímco s odstupem času se ztěžuje průkaznost i objektivnost posouzení, a tím i možnost řádného vyřízení reklamace.

  Reklamaci služeb lze uplatnit v místě poskytování služeb u delegáta pořádající cestovní kanceláře, a to písemně či ústně. O ústním podání reklamace bude sepsán reklamační protokol, ve kterém bude uvedeno jméno zákazníka, specifikace zájezdu, název ubytování a popis reklamace. Reklamační protokol bude podepsán zákazníkem a delegátem pořádající cestovní kanceláře.

  V případě, že reklamace nebude vyřízena na místě samém, je třeba ji uplatnit ještě i písemně doporučenou zásilkou na adresu pořádající cestovní kanceláře.

  Reklamaci je také možné poslat doporučeně na adresu Bonus Travel s.r.o., V Korytech 2894/6, 106 00, Praha 10.

  Článek 5 - obsah reklamace

  Reklamace musí obsahovat údaje potřebné pro identifikaci služeb, které byly poskytnuty vadně nebo nebyly poskytnuty vůbec.

  Identifikace spočívá v tom, že zákazník uvede:

  1. číslo cestovní smlouvy,
  2. datum jejího uzavření,
  3. s jakou cestovní kanceláří byla cestovní smlouva uzavřena,
  4. popis vadně poskytnuté služby nebo údaj o tom, které služby nebyly poskytnuty vůbec,
  5. čeho se zákazník domáhá (bezplatné odstranění vady, náhradní poskytnutí služby, pokud je to podle charakteru služby možné, přiměřenou slevu z ceny vadně poskytnuté služby),
  6. bankovní spojení zákazníka, pokud žádá přiměřenou slevu z vadně poskytnuté služby,
  7. reklamační protokol z místa pobytu, nejlépe potvrzený vlastníkem objektu, fotografiemi, atd. a podepsaný delegátem cestovní kanceláře, pokud je reklamace uplatňována přímo na místě poskytovaných služeb.

  Článek 6 - povinnosti zákazníka

  Zákazník je povinen poskytovat při vyřizování reklamace součinnost, zejména doplňovat požadované skutečnosti, podávat informace a vysvětlení, předkládat doklady prokazující skutkový stav aj.

  Článek 7 - lhůty pro vyřízení reklamace

  V případě, že je reklamace uplatněna přímo u delegáta pořádající cestovní kanceláře, pak je tento delegát oprávněn o reklamaci rozhodnout, pokud požadavku zákazníka vyhoví. V dalších případech bude reklamace vyřízena nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se zákazník s pořádající cestovní kanceláří nedohodnou na lhůtě delší.

  Článek 8 - reklamační řády

  Podrobnosti reklamačního řízení jsou stanoveny v reklamačních řádech každé cestovní kanceláře, které mají přednost před tímto reklamačním řádem.

  Článek 9 - účinnost reklamačního řádu

  Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 2. 7. 2009

 8. Odmítnutí zákazníka

  CA si vyhrazuje právo odmítnout zákazníka zejména v následujících případech:

  • zákazník zasílá stále neúplné nebo úmyslně nesprávně vyplněné objednávky nebo zasílá objednávky s vědomím, že si zájezd ve skutečnosti neobjedná.
  • zákazník více než ve dvou případech po sobě bezdůvodně nezaplatí zálohu nebo celou částku po potvrzení rezervace.
  • zákazník ve více než dvou případech nezašle podepsanou cestovní smlouvu.
 9. Osobní údaje

  Některé údaje (především jméno, příjmení, bydliště) Vámi poskytované při využívání tohoto serveru a služeb cestovní agentury Bonus Travel s.r.o. jsou osobními údaji dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Prohlašujeme, že s Vašimi osobními údaji budeme nakládat v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů.

  Společnost Bonus Travel zpracovává Vámi poskytnuté osobní údaje po dobu neurčitou, do odvolání Vámi daného souhlasu. Svůj souhlas můžete kdykoliv písemně nebo e-mailem na info@bonustravel.cz odvolat a Bonus Travel s.r.o. údaje bez zbytečného odkladu zlikviduje. Společnost Bonus Travel s.r.o. prohlašuje, že veškeré Vaše údaje považuje za vysoce důvěrné a použije je pouze pro vlastní potřebu ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ke zlepšení svých služeb a k obchodním a marketingovým účelům společnosti Bonus Travel s.r.o. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné.

  Některé údaje budou zpracovávány i na základě zvláštního zákona a jejich poskytnutí je povinné pro uzavření některých služeb (např. pojištění). Další zpracování probíhá jen na základě zvláštního zákona. Podle zákona máte kdykoli právo písemně žádat společnost Bonus Travel s.r.o. o sdělení informace o tom, jaké osobní údaje o Vás společnost Bonus Travel s.r.o. zpracovává.

 10. Černá listina leteckých společností

  Nařízení ES č.2111/2005 o vytvoření seznamu Společenství uvádějícího letecké dopravce, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy, ukládá cestovním agenturám povinnost informovat cestující o totožnosti provozujícího leteckého dopravce.

  Uvedený seznam dopravců ("Black List") naleznete na http://www.caa.cz/

Hlavní partner

AQUA UNITED

Vyhledávač Zájezdů

Termín od Termín do

Podrobné vyhledávání


Kontakt

Tel : 774 14 87 37
Email : info@bonustravel.cz

Pracovní doba infocentra:
Po-Pá – 9:30 – 17:30

IČO: 289 27 028
DIČ: CZ 289 27 028

KB: 43-5108240287/0100
RB: 5021019192/5500

Dárky

Připravili jsme pro Vás mnoho krásných dárků. Jejich přehled najdete zde.


Newsletter

Zadejte svůj email a my Vás budeme informovat
o nejčerstvějších slevách
a nabídkách.

E-mailová adresa

Doporučte mi zájezd

Napište jak chcete dovolenou trávit a my Vám poradíme, kde najdete to, co hledáte.